Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2015-03-27 - 2015-04-06
Připomínáme žákům a jejich rodičům dvoudenní velikonoční prázdniny od 2.4. - 3.4.2015. Přejeme všem žákům školy veselé Velikonoce!...


Vzhledem k tomu, že se často na schodech či dole v šatně potkáváme s malinkými dětmi ze školky, neboť máme třídu pod nimi, navázala jsem kontakt s jejich učitelkami a pozvala je k nám do třídy na návštěvu. Moji čtvrťáci se...


Újezdské muzeum ve spolupráci s občanským sdružením Artagency.cz, Domem dětí a mládeže a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Masarykovou ZŠ vás zvou na výstavu ZMAŘENÉ OSUDY - HANIN KUFŘÍK (Příběh...


2015-03-19 - 2015-04-11
Vážení žáci, rodiče, prarodiče a návštěvníci muzea, žáci I. a II. stupně Masarykovy ZŠ a mezinárodní školy AFNORTH International School vytvořili pod vedením svých učitelek výtvarné práce na zadané téma, některé paní učitelky poskytly své vlastní práce. Vystaveno je...


2015-03-16 - 2015-06-30
Naše škola se od října 2014 oficiálně zapojila do programu EKOŠKOLA. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program...


2015-03-13 - 2015-04-16
Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ na dubnový Klub rodičů, který se koná ve středu 15.4.2015 od 19 hodin  v prostorách školního klubu na II.stupni Masarykovy ZŠ v Polesné ulici....


Okresní kolo Prahy 9 soutěže v anglickém jazyce 2014/2015 se konalo 26.2.2015 v Domě dětí a mládeže Praha 9. V kategorii I.A se na 6. místě ze 16 soutěžících umístila Leontýna Hervertová ze 7.C, v kategorii II.A se na 4. místě...


2015-03-13 - 2015-04-22
Třídní schůzky se konají  v úterý 21.4.2015 od 17 hodin na I.stupni a od 18 hodin na II.stupni MZŠ (pokud není s třídními učitelkami a učiteli domluveno jinak)....


Informativní třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve středu, 20. května t.r., od 16:30 hod v budově školy v parku (Staroklánovická 230) - zahájení ve školní jídelně.        ...


2015-02-12 - 2015-03-31
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE - 2015/2016 § 183  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným...


Výsledky zápisu do I. tříd 2015/2016, Masarykova ZŠ, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 K zápisu se dostavilo celkem 186 předškoláků, z toho 7 nemá trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy. Rodiče...


Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele naší školy na 9. ročník charitativní akce ŠKOLA PRO UNICEF a Den otevřených dveří, které se konají dne 31.3.2015 od 17 hodin na I. stupni Masarykovy ZŠ. Návštěvníci z...


2015-02-05 - 2015-06-30
  Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36136) z...


2014-10-06 - 2015-06-20
K 80. výročí založení školy v Újezdě nad Lesy byl vydán Almanach, který částečně dokresluje činnost školy za posledních 10 let. Případní zájemci si mohou o jednotlivé zbylé výtisky zažádat u hospodářky školy E-mailem (masarykova@zspolesna.cz), případně telefonicky na : 281 011...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-10 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici již druhým rokem Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


2014-08-27 - 2015-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2013-08-27 - 2015-06-27
  Informace o alergenech je uvedena číslem s vysvětlením u jednotlivých jídel - viz. níže ke stažení ,


2012-11-26 - 2016-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2015-09-20


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...