Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2014-05-20 - 2014-09-16
K 80. výročí Masarykovy ZŠ je vyhlášena soutěž na téma ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Je rozdělena do dvou kategorií: - výtvarná soutěž jakoukoli technikou (malba, koláže, modely) pro žáky 1.- 4. tříd - fotografická soutěž pro žáky 5.- 9. tříd Podepsané výtvarné práce...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2014-04-15 - 2014-09-27
Vážení, 1. září oslaví škola 80 let od svého vzniku. Připravujeme několik akcí, kterými chceme připomenout tuto významnou událost. Vyvrcholením bude "Den otevřených dveří" obou současných školních budov - v sobotu 27. září 2014. Je chystána výstava dobových fotografií a učebních pomůcek,...


Seznam přijatých žáků je zveřejněný pod evidenčními čísly. Seznam bude ještě doplněn, přijímací řízení u některých žádostí ještě trvá. Současně probíhají řízení o odkladu povinné školní docházky a řízení o nepřijetí. Tito žadatelé jsou informování individuálně prostřednictvím pošty....


2013-06-29 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 bude žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských...


2012-11-26 - 2015-11-26
Akce školy - ŠvP, LVVZ ap. Přestup z jiné školy_žádost o přijetí Žádost o přijetí k povinné šk. docházce - do 1. třídy - žádost o odklad...


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka kroužků se průběžně doplňuje - změny vyhrazeny. Masarykova ZŠ, P9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690    ZÁJMOVÉ  KROUŽKY    nabídka 2013-14   (škola pouze pronajímá prostory a zprostředkovává nabídky, veškeré dotazy k činnosti, placení a jiné připomínky je nutno směrovat na příslušné...


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2014-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...