Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

 

 


 

 

Mapa webu

Stanovy školního parlamentu

Vloženo: 1.5.2016 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 24628x | Zatím neupraveno
Členy školního parlamentu jsou žáci 6. - 9. tříd Masarykovy ZŠ, schůzky parlamentu svolává jeho předseda prostřednictvím školního rozhlasu.

1. Obecná ustanovení

  • Schůze se konají minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby častěji
  • Zasedání jsou veřejná a může se jich účastnit jakýkoliv žák či zaměstnanec školy jako host
  • ŠP musí nad problémy diskutovat a snažit se najít řešení
  • Povinností všech zúčastněných je vyslechnout celý názor či návrh
  • Schůzi vyhlašuje předseda parlamentu, místopředseda, pověřený učitel nebo jiní členové ŠP po dohodě s vedením ŠP (tj. předseda, místopředseda, koordinátor)
  • Zástupci tříd se musí zúčastnit všech zasedání ŠP, včetně mimořádných
  • Stanovy ŠP se mění pouze se souhlasem všech platných členů

 

2. Volby a hlasování

2.1. Hlasování

  • Hlasy všech členů parlamentu mají stejnou váhu
  • Zúčastnění dospělí (včetně koordinátora) a hosté nemohou hlasovat o probíraných bodech
  • V případě, že hlasy budou přesně polovina na polovinu, rozhodne předseda ŠP
  • Pokud se člen parlamentu zdrží hlasování, není povinen uvádět důvod
  • Všechna hlasování probíhají tajně (anonymně)

2.2. Volby

  • Funkční období kteréhokoliv postu je 1 rok
  • Volby jsou většinové
  • Volby probíhají anonymně, stejně jako hlasování o odvolání z funkce
  • Každá 5. – 9. třída si na začátku roku volí až 3 zástupce do ŠP
  • Zástupci tříd si na začátku roku volí předsedu, místopředsedu a zapisovatele ŠP
  • Na předsedu či místopředsedu může kandidovat a následně být zvolen jakýkoliv člen parlamentu
  • V případě nutnosti mohou být členové ze své funkce odvoláni nadpoloviční většinou a na jejich místo je zvolen někdo jiný

 

3. Funkce ve školním parlamentu

  • Člen ŠP může být ze své funkce odvolán většinovým hlasováním (v případě nespokojenosti ostatních členů či spolužáků s jeho činností)

3.1. Předseda

  • Může svolávat schůze
  • Dává hlasovat o projednávaných bodech
  • Dává slovo členům i hostům
  • Řídí průběh schůze
  • Má právo po domluvě přijít za vedením školy a přednést projednané návrhy

3.2. Místopředseda

  • Zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti
  • V případě odvolání předsedy plní jeho funkci a má jeho práva do doby, než je zvolen nový předseda

3.3. Zapisovatel

  • Vypracovává krátké zápisy ze všech jednání
  • Zapisuje návrhy ve schválené podobě

3.4. Vedení nástěnky

  • Pravidelně obnovuje nástěnku ŠP
  • Přidává na nástěnku zápis ze schůze a termín dalšího zasedání
  • Vypracovává informace o projednávaných bodech
  • Seznamuje školní veřejnost o průběhu zasedání ŠP (prostřednictvím nástěnky)

3.5. Koordinátor

  • je povinen přednést projednané návrhy na žáků na poradě, či je sdělit kompetentním osobám (řediteli, učiteli daného předmětu, vedoucí jídelny,…)
  • dohlíží na slušný a hladký průběh schůze

3.6. Zástupce třídy

  • Je povinen účastnit se všech zasedání ŠP
  • Přednáší návrhy, náměty, dotazy a připomínky svých spolužáků
  • Informuje svou třídu o průběhu schůze, projednaných bodech a navržených řešení

 

4. Kompetence ŠP

  • Parlament může vznášet dotazy ohledně školních záležitostí
  • Podávat návrhy na zlepšení prostředí školy a její činnosti
  • Upozorňovat na nedostatky školního vybavení, případně na jeho poruchy
  • Podílet se na zlepšení spolupráce mezi žáky, učiteli, školou a rodiči
  • Pomáhat při organizaci školních akcí
  • Navrhovat opatření proti negativním jevům (šikana, ničení školního majetku atd.)

 

Opakované porušování či nedodržování stanov školního parlamentu se trestá odvoláním z funkce dotyčné osoby.