Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Stanovy školního parlamentu

Vloženo: 1.5.2016 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 35744x | Zatím neupraveno
Členy školního parlamentu jsou žáci 6. - 9. tříd Masarykovy ZŠ, schůzky parlamentu svolává jeho předseda prostřednictvím školního rozhlasu.

1. Obecná ustanovení

 • Schůze se konají minimálně 1x za měsíc, v případě potřeby častěji
 • Zasedání jsou veřejná a může se jich účastnit jakýkoliv žák či zaměstnanec školy jako host
 • ŠP musí nad problémy diskutovat a snažit se najít řešení
 • Povinností všech zúčastněných je vyslechnout celý názor či návrh
 • Schůzi vyhlašuje předseda parlamentu, místopředseda, pověřený učitel nebo jiní členové ŠP po dohodě s vedením ŠP (tj. předseda, místopředseda, koordinátor)
 • Zástupci tříd se musí zúčastnit všech zasedání ŠP, včetně mimořádných
 • Stanovy ŠP se mění pouze se souhlasem všech platných členů

 

2. Volby a hlasování

2.1. Hlasování

 • Hlasy všech členů parlamentu mají stejnou váhu
 • Zúčastnění dospělí (včetně koordinátora) a hosté nemohou hlasovat o probíraných bodech
 • V případě, že hlasy budou přesně polovina na polovinu, rozhodne předseda ŠP
 • Pokud se člen parlamentu zdrží hlasování, není povinen uvádět důvod
 • Všechna hlasování probíhají tajně (anonymně)

2.2. Volby

 • Funkční období kteréhokoliv postu je 1 rok
 • Volby jsou většinové
 • Volby probíhají anonymně, stejně jako hlasování o odvolání z funkce
 • Každá 5. – 9. třída si na začátku roku volí až 3 zástupce do ŠP
 • Zástupci tříd si na začátku roku volí předsedu, místopředsedu a zapisovatele ŠP
 • Na předsedu či místopředsedu může kandidovat a následně být zvolen jakýkoliv člen parlamentu
 • V případě nutnosti mohou být členové ze své funkce odvoláni nadpoloviční většinou a na jejich místo je zvolen někdo jiný

 

3. Funkce ve školním parlamentu

 • Člen ŠP může být ze své funkce odvolán většinovým hlasováním (v případě nespokojenosti ostatních členů či spolužáků s jeho činností)

3.1. Předseda

 • Může svolávat schůze
 • Dává hlasovat o projednávaných bodech
 • Dává slovo členům i hostům
 • Řídí průběh schůze
 • Má právo po domluvě přijít za vedením školy a přednést projednané návrhy

3.2. Místopředseda

 • Zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti
 • V případě odvolání předsedy plní jeho funkci a má jeho práva do doby, než je zvolen nový předseda

3.3. Zapisovatel

 • Vypracovává krátké zápisy ze všech jednání
 • Zapisuje návrhy ve schválené podobě

3.4. Vedení nástěnky

 • Pravidelně obnovuje nástěnku ŠP
 • Přidává na nástěnku zápis ze schůze a termín dalšího zasedání
 • Vypracovává informace o projednávaných bodech
 • Seznamuje školní veřejnost o průběhu zasedání ŠP (prostřednictvím nástěnky)

3.5. Koordinátor

 • je povinen přednést projednané návrhy na žáků na poradě, či je sdělit kompetentním osobám (řediteli, učiteli daného předmětu, vedoucí jídelny,…)
 • dohlíží na slušný a hladký průběh schůze

3.6. Zástupce třídy

 • Je povinen účastnit se všech zasedání ŠP
 • Přednáší návrhy, náměty, dotazy a připomínky svých spolužáků
 • Informuje svou třídu o průběhu schůze, projednaných bodech a navržených řešení

 

4. Kompetence ŠP

 • Parlament může vznášet dotazy ohledně školních záležitostí
 • Podávat návrhy na zlepšení prostředí školy a její činnosti
 • Upozorňovat na nedostatky školního vybavení, případně na jeho poruchy
 • Podílet se na zlepšení spolupráce mezi žáky, učiteli, školou a rodiči
 • Pomáhat při organizaci školních akcí
 • Navrhovat opatření proti negativním jevům (šikana, ničení školního majetku atd.)

 

Opakované porušování či nedodržování stanov školního parlamentu se trestá odvoláním z funkce dotyčné osoby.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.