Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Otázky a odpovědi


1. Jak přihlásit dítě do družiny a jak ho odhlásit.

Zařazení žáka do ŠD probíhá na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte  - Přihlášky k zájmovému vzdělávání. (Přihláška dostupná na webu školy nebo u vedoucí vychovatelky ŠD Mgr. Heleny Vonešové). Žádost se podává v termínu do 31. května běžného roku, pokud dítě nastoupí v průběhu roku, tak alespoň 2 týdny před nástupem do školní družiny. Vyrozumění o zařazení/nezařazení žáka do ŠD vydá škola do 30.6. daného roku nebo za týden po obdržení přihlášky. Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení zajistí vedoucí vychovatelka do 1. září. Odhlášení žáka ze ŠD-  je možné pouze písemnou formou. Odhlášku předává zákonný zástupce žáka příslušné vychovatelce oddělení. Odhlášení nabývá platnosti od 1.dne dalšího měsíce.

 

přihláška níže ...

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=604&ids=611


2. Jak vyzvednout dítě z družiny

Vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhá v době:

a) 12.00 - 13.45 hod (Staroklánovická) a 12:20 - 13:45 hod (Polesná) – resp. po skončení oběda, b) 15.00 –17.30 hod (Staroklánovická) a 15:00 - 15:40 hod (Polesná) – poté žáci přecházejí do Staroklánovické. Komunikace s vychovatelkou příslušného oddělení probíhá telefonicky, číslo telefonu uvedeno na zvonkovém tablu a ve sdělníčku dítěte. V době od 15:45 hod. dochází ke spojování školních družin, aktuální telefony funkčních družin jsou vedeny na zvonkovém tablu (většinou linka 21 a 15).

 

Informace k čipovému vyzvednutí dítěte bellhop z družiny zde ...

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=914&ids=611

 

3. Jak uvolnit dítě ze školní družiny, aby mohlo jít samotné

Zákonný zástupce žáka sdělí v zápisovém lístku rozsah docházky žáka - přesné odchody v jednotlivých dnech a způsob odchodu ze ŠD /zda sám či v doprovodu/. Pokud se jedná o nepravidelné samostatné odchody, je třeba vyhotovit písemné sdělení pro vychovatelku. Sdělení musí obsahovat  5 údajů : 1-jméno dítěte,  2-datum, 3-přesný čas odchodu, 4-způsob odchodu ze ŠD – sám, 5-čitelný podpis zákonného zástupce dítěte. Na jiné vzkazy (telefonické, ústní) nelze  brát zřetel. Lze zadat změnu odchodu přímo do systému bellhop přes bakaláře. 
 

4. Jak postupovat při vyzvedávání starším sourozencem nebo jiným zástupcem?

Zákonný zástupce uvede jména všech osob včetně sourozenců, které dítě doprovází ze školní družiny, do zápisového lístku. Pokud se jedná o osobu, která není v zápisovém lístku uvedena, podá písemnou zprávu příslušné vychovatelce, kterou pošle po dítěti. Zpráva bude obsahovat, jméno dítěte, datum, čas odchodu, jméno doprovázející osoby, podpis.
 

5. Jak zaplatit školní družinu?

Vychovatelka příslušného oddělení uvede zástupci dítěte do sdělníčku bankovní účet školní družiny a variabilní symbol dítěte. Tento pokyn uvede přibližně 3. týden v září příslušného roku a v lednu roku následujícího.(platba září - prosinec 1 400 Kč a leden - červen 2 100 Kč). Pokud se dítě přihlásí během školního roku, údaje obdrží do 2 týdnů po podání řádné přihlášky do družiny.                 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.