Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
23.08.2019
Nezadáno
26.08.2019
Nezadáno
27.08.2019
Nezadáno

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 7637x |

Mgr. Jana Eibichová - koordinátor projektu, speciální pedagog 

 

Tel: 281 045 357, email: eibichova@zspolesna.cz

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Jana Eibichová

speciální pedagog pro 1.- 3. ročník

Staroklánovická 230

Denně 7-13:30

konzultace po domluvě

 eibichova@zspolesna.cz

 

 

 

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika - poradenství na pedagogické fakultě UK ( rok absolvování 1998).  Při studiu jsem pracovala na oddělení dětské psychiatrie ve FN v Motole v arteterapeutické dílně, v Krizovém centru pro děti a mládež Most v Čakovicích a ve Zvláštní internátní škole na Praze 8. Jako školní speciální pedagog pracuji od 2000 ( ZŠ Dolní Počernice, ZŠ Újezd nad Lesy). Současně jsem pracovala s dětmi předškolního věku v několika mateřských školách (logopedie, stimulační programy).

Ve své současné praxi mám kromě práce speciálního pedagoga na starosti metodické vedení asistentů pedagoga.

Další vzdělání:

- Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

- Specifické poruchy učení na 2. a 3. stupni

- Efektivní strategie učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

- Psychohygiena pro pedagogy

- Zvládání problémových žáků

- Integrace ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami

- Řešení konfliktů a vyjednávání

- Metodika práce asistenta pedagoga

- Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní

- Diagnostika matematických schopností a dovedností

- Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost

- Maxík - stimulační program pro předškoláky – lektorský kurz

- Metoda dobrého startu – lektorský kurz

- Feueresteinova metoda instrumentálního obohacování – lektorský kurz

- Dynamická diagnostika ( roční výcvik termín zakončení 4/2018)

 

 

Mgr. Richard Lukáš - psycholog

 

 Richard Lukáš

 Třídy 4.-6.

 Polesná 1690

 ÚT  7:30 – 13:30

 ČT  7:30 – 13:30

 

 lukas@zspolesna.cz

 

 281 011 533

 

Vystudoval jsem obor sociologie na Fakultě sociálních věd UK a následně psychologii na Filozofické fakultě UK. Několik let jsem pracoval jako konzultant ve společnosti QED GROUP, která se věnuje psychologickému poradenství a vzdělávání v korporátním sektoru. Od r. 2010 jsem pracoval jako lektor v z.s. Jules a Jim, kde jsem se věnoval rozvoji vztahů v třídních kolektivech a na školách, ale také organizování a vedení firemních a teambuildingových akcí v rámci sociálního podnikání této organizace. Na podobné pozici jsem působil také v organizaci Život bez závislostí. V letech 2013 až 2015 jsem rozvíjel podnikavost a podnikatelské dovednosti žáků ZŠ a studentů SŠ v rámci projektu Podnikavá škola. Jako lektor globálního rozvojového vzdělávání jsem působil také v organizaci ADRA. Od roku 2012 působím jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice, kde organizuji zážitkové a seberozvojové kurzy pro děti (např. děti z dětských domovů), pedagogické sbory i letní kurzy pro dospělé. Vedle práce v újezdské škole pracuji jako projektový manažer v o.p.s. EDUin, think tanku zaměřeném na vzdělávací politiku a inovace vzdělávacího systému. Společně s kamarády také pořádáme zážitkové rozvojové kurzy pro mezinárodní pracovníky s mládeží v rámci programu Erasmus+. Jako školní psycholog působím na újezdské škole od září 2017.

Mám bohaté zkušenosti v práci se skupinou v rámci zážitkové pedagogiky, lektorské praxe i primárně preventivních programů na školách. Jsem absolventem řady akreditovaných kurzů a výcviků:

 

03/2016

 Rodiče: nečekaní spojenci školy – 16 hodin (PhDr. David Čáp)

11/2014

 Transakční analýza „TA 101“ – 20h (PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.)

10/2014

 Diagnostika třídních kolektivů – 8h (PhDr. Richard Braun, Ph.D.)

10/2014–08/2015 

 Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice – 16 dní

06/2014

 Liminal Path – 7 dní
 (Švýcarsko, Learning Patnership for Creative Sustainability)

10/2013–05/2014 

 Kompletní krizová intervence - 152 hodin („D“ Liberec)

11/2012–04/2013 

 Instruktor pobytu a výchovy v zimní přírodě - 52 hodin (Hnutí GO!)

11/2011

 Školní šikana a kyberšikana - 8 hodin (PhDr. Michal Kolář)

 

 

Mgr. et Mgr. Lenka Coufalová - psycholog

 

 Lenka Coufalová 

 Třídy 7.-9.

 Polesná 1690 

 PO 9-13 

 ÚT 9-13 

 ST 9-13

 lenka.coufalova@zspolesna.cz 

 281 011 533 

 

Jsem psycholog a pedagog. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a také učitelství pro II. stupeň a pro střední školy, obojí na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci své praxe jsem pracovala jako lektorka volnočasových aktivit pro děti ze sociálně vyloučených rodin (Člověk v tísni), dále jako asistentka osob se zrakovým postižením (Tyflocentrum), organizátorka zážitkových kurzů pro dospívající (Brontosaurus). Pět let jsem byla telefonickou konzultantkou na krizové lince pro děti (Sdružení Linka Bezpečí) a za svých studií také dobrovolnicí v projektu pro pomoc rizikové mládeži LATA. Jsem dlouholetou vedoucí dětského turistického oddílu a lektorkou tvořivých dílen pro předškolní děti a rodiče.

 

Jsem matka dvou dcer. Ve svém volném čase ráda tvořím s dětmi, chodím po horách, cvičím jógu a hraji ochotnické divadlo.

 

Vzdělání:

 • UK v Praze, FF, obor psychologie (zaměření na školní a pedagogickou psychologii)
 • UK v Praze, PedF, učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ (v oborech biologie – rodinná  výchova)

 

Další vzdělání:

 • Výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících
 • Kurz internetového poradenství
 • Kurz pro školní metodiky prevence
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí
 • Kurz práce s rizikovou mládeží

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová - psycholog

 

Zuzana Dolejšová

Třídy 1.-3.

 

Staroklánovická 230

ÚT 8:00 – 12:00

ČT 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4

 


Mgr. Marie Srchová - speciální pedagog pro 4. a 5. ročníky

 


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043

Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Při studiu speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS), se kterými jako speciální pedagog často pracuji. Zabývala jsem se otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole.

Ráda se účastním seminářů a kurzů, při kterých obohacuji své poznatky a znalosti.


Další vzdělání:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální  počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně