Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 12781x
Školní psychologové si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie. V dnešní době například na téma, jak v sobě zvládat současnou náročnou situaci. Můžete jim taky napsat a chatovat či si zavolat přes messenger.

 

 

Metody učení s průvodním slovem školní psycholožky Johany Rosendorfové

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1519&ref=blog

 

Další tipy k učení od školní psycholožky Míši Kasalické

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1533&ref=blog

 

Školní psycholožky zavedly schránku důvěry on-line 

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1543&ref=blog

 

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová

psycholog, koordinátor ŠPP

 

Třídy

0. ročník

1.-3. ročník

4. třídy (Staroklán.)

Staroklánovická 230

Po 

St 

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
   

 

Bc. Johana Rosendorfová

psycholog

Třídy

4. – 5. ročník

Polesná 1690

B307

Po  8:30 - 12:30

Út  8:30 - 12:30

St  8:30 – 12:30

rosendorfova@zspolesna.cz

 

281 011 533

 

Vystudovala jsem bakalářský program jednooborové psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a v současnosti dokončuji magisterské studium psychologie na Pedf Univerzity Karlovy v Praze. Několik let jsem působila v USA v soudních řízeních jako terénní pracovní pro děti zanedbávané, zneužívané a týrané. Absolvovala jsem rozsáhlou stáž v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9 a asistovala v základní speciální škole Roosveltova, která se věnovalamimo jiné vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Dále jsem praktikovala na mnoha menších stážích na poradenských i klinických pracovištích pečujících o dětské i dospělé klienty. Například v Dětské psychiatrické nemocnici Louny, ve Středisku výchovné péče Klíčov, v Pedagogicko- psychologické poradně Praha- východ, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, v psychologické ambulanci v Mostě a Rychnově nad Kněžnou, u paliativní jednotky ve VFN v Praze.

 

Vzdělání:

Psychologie Pedf UK

 

Další vzdělávání:

Somatické koučování (Adéla Barešová, Ondřej Charvát, Gabrielle Hoppe, ICF)
Psycholog ve zdravotnictví
Diagnostika třídních kolektivů- dotazník B3 a B4
Biosyntéza pro učitele a školní psychology (ČIB):
 •     Sebeuvědomění, sebepodpora a sebepéče pedagoga
 •     Akutní, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat
 •     Energie dítěte: zdravá pulzace a disbalance
Práce se sny (ČIB)
Kazuistická supervize (ČIB)
Důvěra ve změnu- Trauma v kontextu biosyntézy (ČIB)
Setkání s biosyntézou (ČIB)
V individuálním vedení biosyntetickou metodou
Výcvik pro Court Appointed Special Advocate (CASA, Wisconsin)
Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina- Basic

 

Zájmy:

Bytí v přírodě, zahrada, rodina, přátelé, rádio Vltava, nohejbal, jazz a barokní hudba,

výstavní síň Rudolfinum, próza a poesie, detektivky…

 


Marek Mikš

psycholog

 

Třídy

6. – 9. ročník

Polesná 1690

Po 8:00 - 12:00

Út 8:00 - 12:00

St 8:00 - 12:00

Čt 8:00 - 12:00

Pá 8:00 – 12:00

miks@zspolesna.cz

 

281 011 533

 

Vystudoval jsem bakalářsky obor BSc Psychology and Counselling na University of Northampton, kde jsem mimo jiné získal základy poradenské psychologie a krizové intervence. V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na účinky videoher na mentální zdraví mladých lidí během covidové pandemie.

 

V současnosti dokončuji magisterský obor MSc Clinical Psychology and Mental Health na Swansea University a ve svém výzkumném projektu se opět zaměřuji na videohry, ovšem teď z jiného úhlu, protože zkoumám jak se dají využít ke zmírnění příznaků úzkostných a depresivních poruch.

 

Vzdělání:
The University of Northampton – BSc (Hons) Psychology and Counselling
Swansea University – MSc Clinical Psychology and Mental Health

 

 

Mgr. et Mgr.  Marie Srchová

vedoucí asistentů pedagogů, speciální pedagog pro 1.- 4. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 1. stupně


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem bakalářský obor ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor Speciální pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Během studia speciální pedagogiky jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i se žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga u žáků s SPU a diagnostiku zejména žáků s poruchami čtení a psaní na 1. stupni běžné ZŠ.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc
 • Pedagogika FF UK


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Metoda dobrého startu - prevence poruch učení
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

 

Bc. Klára Tvrzová 

speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně, koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem 


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 281 011 537 tvrzova@zspolesna.cz


Speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, metodická podpora a poradenství pro žáky s OMJ


Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Patnáct let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince jako speciální pedagog a odborný vychovatel.


Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, sport a cestování.

 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem
 • Kurz odborné způsobilosti k péči o děti do zahájení školní docházky
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování
 • Stavební kameny výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
 • Započaté studium navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika – poradenství

 

 

Bc. Adéla Hlavová

Speciální pedagog Staroklánovická pro žáky s podporou 2.-4. stupněKonzultační hodiny po domluvě přes email: hlavova@zspolesna.cz

Vystudovala jsem na Univerzitě Jana Amose Komenského obor Speciální pedagogika - vychovatelství. Zaměřila jsem se na oblast logopedie a surdopedie. A v současné době studuji  navazující magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Speciální pedagogika - poradenství. Dříve jsem působila na osmiletém gymnáziu jako asistent pedagoga a později jako školní asistent se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupracovala jsem také s organizací DYS-Centrum v projektu Čtenářských dílen pro školy. 

 

Kurzy a semináře:

 • Krizová komunikace s rodiči
 • Kurz první pomoci
 • IX. Olomoucké speciálněpedagogické dny 2022

 

Mgr. Marcela Coufalová

výchovný poradce Staroklánovická

Telefon

281 045 318

E-mail

coufalova@zspolesna.cz

 

Bc. Klára Tvrzová

výchovný poradce Polesná

telefon

281 011 545

e-mail

tvrzova@zspolesna.cz

 

Mgr. Daniela Janoušová

školní metodik prevence 1. stupeň

telefon

281 045 346

e-mail

janousova@zspolesna.cz

 

 

Mgr. Kateřina Polanská

školní metodik prevence 2. stupeň

telefon

281 011 524

e-mail

polanskak@zspolesna.cz

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.