Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 14128x
Školní psychologové si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie.

Metody učení s průvodním slovem školní psycholožky Johany Rosendorfové

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1519&ref=blog

Další tipy k učení

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1533&ref=blog

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová

psycholog, koordinátor ŠPP, člen KiVa týmu

 

Třídy

Staroklánovická

Staroklánovická 230

Po-Pá 

 

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Terapeutická práce a poradenství s využitím pískoviště pro školní psychology
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
 • Principy nezraňující komunikace
 • Jak připravit adapťák
 • ADHD: Prakticky
 • Úvod do relaxačních technik – nácvik progresivní svalové relaxace
 • Problémové chování žáků
 • KiVa: Program prevence šikany na ZŠ


 

 

Mgr. Johana Rosendorfová

psycholog

Třídy

4. – 5. ročník

Montessori třídy

Polesná 1690

B307

Po  8:30 - 12:30

Út  8:30 - 12:30

St  8:30 – 12:30

rosendorfova@zspolesna.cz

 

281 011 533


Vystudovala jsem magisterský program jednooborové psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Několik let jsem působila v USA v soudních řízeních jako terénní pracovní pro děti zanedbávané, zneužívané a týrané. Absolvovala jsem rozsáhlou stáž v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9 a asistovala v základní speciální škole Roosveltova, která se věnovala mimo jiné vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Dále jsem praktikovala na mnoha menších stážích na poradenských i klinických pracovištích pečujících o dětské i dospělé klienty. Například v Dětské psychiatrické nemocnici Louny, ve Středisku výchovné péče Klíčov, v Pedagogicko- psychologické poradně Praha - východ, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, v psychologické ambulanci v Mostě a Rychnově nad Kněžnou, v psychologické ambulanci FTN, u paliativní jednotky ve VFN v Praze.

 

Vzdělání:

 • Psychologie Pedf UK
 • Psycholog ve zdravotnictví (akreditace MZ ČR)
 • Somatické koučování (Adéla Barešová, Ondřej Charvát, Gabrielle Hoppe, akreditace ICF, 131 hodin)
 • 2023-2027, psychoterapeutický výcvik JIKra (PhDr. Richard Braun, Ph.D., AUDENDO): Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů a skupin (625 hodin)

 

Další vzdělávání:

 • Metodika adaptačního soustředění pro 6.třídu ZŠ a primu víceletého gymnázia (ODYSSEA)
 • Třídnická hodina I. (CEDU)
 • Šikana: Identifikace a prevence (JULES A JIM)
 • Poruchy chování I. a Poruchy chování II (Andrej Drbohlav, IBSARO)
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazník B3 a B4
 • Biosyntéza pro učitele a školní psychology (ČIB, M. Hofman)
 • Práce se sny (ČIB, G. Hoppe)
 • Kazuistická supervize (ČIB)
 • Důvěra ve změnu- Trauma v kontextu biosyntézy (ČIB, Y. Lucká, B. Janečková)
 • Setkání s biosyntézou (ČIB)
 • V individuálním vedení biosyntetickou metodou
 • Výcvik pro Court Appointed Special Advocate (CASA, Wisconsin)
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. (V. Pokorná, Cogito)
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina- Basic (V. Pokorná, Cogito)

 

Zájmy:

Aplikace integrální teorie Kena Wilbera v psychologii a psychoterapii, bytí v přírodě, chůze, zahrada, rodina, přátelé, rádio Vltava, jazz a barokní hudba, handpan, výstavní síň Rudolfinum, próza a poesie, americká popkultura a subkultura, detektivky…

 


Mgr. Marek Mikš, MSc

psycholog

 

Třídy

6. – 9. ročník

Polesná 1690

Po 8:00 - 12:00

Út 8:00 - 12:00

St 8:00 - 12:00

Čt 8:00 - 12:00

Pá 8:00 – 12:00

miks@zspolesna.cz

 

281 011 537

 

Absolvoval jsem bakalářský obor BSc (Hons) Psychology and Counselling na University of Northampton, kde jsem rozvíjel dovednosti v oblasti poradenské psychologie a krizové intervence, vedle dalšího multidisciplinárního vzdělávání. Během mé bakalářské práce jsem se soustředil na zkoumání vlivu videoher na duševní zdraví mladých jedinců během probíhající covidové pandemie.

Následně jsem pokračoval ve svém vzdělávání na magisterském oboru MSc Clinical Psychology and Mental Health na Swansea University. Během absolvování tohoto programu jsem získal hlubší pochopení klinické psychologie a mentálního zdraví. V rámci svého závěrečného výzkumného projektu jsem se znovu soustředil na problematiku videoher, tentokrát s perspektivou, jak mohou být tyto hry efektivně využity k řešení příznaků úzkostných a depresivních poruch.

 

Další absolvované kurzy, semináře a další pracovní zkušenosti:

Krizová intervence pro školní psychology (IBSARO)

 • Poruchy chování I. (IBSARO)
 • Duševní zdraví a psychosociální podpora ve školách (NUDZ)
 • Třídní management (NPI)
 • Jak udělat adapťák (Jules a Jim)
 • Vedení adaptačních pobytů (Odyssea)
 • Diagnostika vztahů ve třídě B3-B4 (PhDr. Richard Braun)
 • Rizikové výzvy v online prostředí (eBezpečí)
 • Sociomapping (QED Group)
 • Management třídnických hodin
 • Od roku 2022 dělám lektora a psychologa na letních terapeutických táborech

 

Mgr. et Mgr.  Marie Srchová

vedoucí asistentů pedagogů, speciální pedagog pro budovu Staroklánovická


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem bakalářský obor ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, magisterský obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor Speciální pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Během studia speciální pedagogiky jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i se žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga u žáků s SPU a diagnostiku zejména žáků s poruchami čtení a psaní na 1. stupni běžné ZŠ.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc
 • Pedagogika FF UK


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Metoda dobrého startu - prevence poruch učení
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

 

Bc. Klára Tvrzová 

speciální pedagog pro 4-9. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 1.-5. stupně, koordinátor programu KiVa na škole

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 281 011 545 tvrzova@zspolesna.cz

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářský program, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Od ukončení studia jsem po dobu patnácti let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince (diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola) jako vedoucí skupin diagnostického oddělení. Po rodičovské dovolené jsem nastoupila na pozici speciálního pedagoga v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy. Dokončuji magisterský program speciální pedagogiky n

Nyní současně vykonávám pozici výchovného poradce.
 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem (Edupol)
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování (infra)
 • Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího systému (NPI)
 • Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti Meta)
 • SPU prakticky – jak redukovat (V lavici)
 • Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků Metody Feursteina (NPI)
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (PaedDr. Et Mgr. hana Žáčková)
 • Náměty do reedukačních hodin SPU (V lavici)
 • Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v pedagogické praxi (VISK)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, PaedDr. Daniela Švancarová, doc. Anna Kucharská)
 • Dobýváme svět – pracovní portfolio pro děti nejen s ADHD (PaedDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Lenka Komendová)
 • Metoda nácviku sociálních dovedností (NPI)
 • Management školního kolektivu – možnosti psychologické intervence ve školní třídě (PhDr. Richard Braun)
 • Diagnostika školní připravenosti (Mgr. Jiřina Bednářová)
 • KiVa: program prevence šikany (Schola Empirica)

 

Mgr. Adéla Hlavová

Speciální pedagog pro budovy Staroklánovická, člen KiVa týmu

Konzultační hodiny po domluvě přes email: hlavova@zspolesna.cz

Vystudovala Univerzitě Palackého v Olomouci obor Speciální pedagogika - poradenství. Dříve jsem působila na osmiletém gymnáziu jako asistent pedagoga a později jako školní asistent se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupracovala jsem také s organizací DYS-Centrum při realizaci projektu Čtenářských dílen pro školy.

 

Kurzy a semináře:

 • Metodika adaptačního soustředění pro 6.třídu
 • Kiva: Program prevence šikany na ZŠ
 • SPU a výuka matematiky
 • Krizová komunikace s rodiči
 • Kurz první pomoci
 • Olomoucké speciálněpedagogické dny 2022

 

 

 

Mgr. Eva Bednářová

Speciální pedagog pro 4. – 9. třídu (budova Polesná) s podpůrným opatřením 1. – 4. stupně

Konzultační hodiny po domluvě, bednarova@zspolesna.cz

tel. 281 011 557


Vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika předškolního věku na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci a magisterský obor Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro I. stupeň základních škol na Dolnoslezské univerzitě ve Vratislavi.

Během studií jsem se účastnila praxí v chráněném bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a Domovech pro osoby se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným. Dále jsem navštěvovala žáky ve speciálních, praktických školách pro děti s autistickým spektrem i kombinovanými vadami. Absolvovala jsem praxe v logopedických třídách mateřských, běžných školních, internátních i praktických a speciálních pro děti předškolního i školního věku. V bakalářské práci jsem se zabývala prevencí specifických poruch učení a v práci magisterské jsem posuzovala celkový vývoj dětí v přípravné třídě pro úspěšný vstup do základní školy. Pracovala jsem jako učitelka i speciální pedagog v mateřské a základní škole. Několik let vedu logopedický kroužek pro děti s narušenou komunikační schopností a odlišným mateřským jazykem.

 

Kurzy a semináře:

 • Čtenářská gramotnost a edukace
 • Jóga s dětmi
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Jak postupovat v přijímání a začleňování dětí/žáků cizinců do škol
 • Domácí násilí
 • Rodina ve výchově a sociálních vědách
 • Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou
 • Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ
 • Keramika pro děti
 • Logopedický kroužek

 

 

Mgr. Marcela Coufalová

výchovný poradce Staroklánovická

Telefon

281 045 318

E-mail

coufalova@zspolesna.cz

 

Bc. Klára Tvrzová

výchovný poradce Polesná

telefon

281 011 545

e-mail

tvrzova@zspolesna.cz

 

Mgr. Daniela Janoušová

školní metodik prevence Staroklánovická

telefon

281 045 346

e-mail

janousova@zspolesna.cz

 

 

Mgr. Zora Marasac

školní metodik prevence Polesná

telefon

281 011 524

e-mail

marasac@zspolesna.cz

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.