Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Montessori pedagogika

Vloženo: 1.9.2021

Třídy s prvky Montessori pedagogiky ve školním roce 2023/2024

 

Mgr. Eva Hegyiová, tel. 608 961 098, hegyiova@zspolesna.cz

zástupkyně pro třídy s prvky Montessori pedagogiky

 

Ve školním roce 2023/2024 probíhá v naší základní škole výuka s prvky Montessori pedagogiky ve smíšených třídách tzv. PRVNÍHO TROJROČÍ, označených I.MA, I.MB a I.MC, a ve třídách tzv. DRUHÉHO TROJROČÍ označené II.MA, II.MB a VI.M. 

 

Třídu I.MA vede třídní učitelka Mgr. Martina Lehoučková společně s asistentkou pedagoga paní Ivanou Němečkovou.

 

Třídu I.MB vede třídní učitelka Ing. Petra Mužíková Šimonová společně s asistentkou pedagoga Petrou Bekovou.

 

Třídu I.MC vede třídní učitelka Mgr. Martina Holubová.

 

Třídu II.MA vede třídní učitelka Mgr. Václava Valentová společně s asistentkou pedagoga Ing. Evou Danielovou.

 

Třídu II.MB vede třídní učitelka Bc. Marie Vaňkovou společně s asistentkou pedagoga Pavlou Missbachovou, DiS. 

 

Třídu VI.M vede třídní učitelka Mgr. Václava Valentová.

 


 
Principy práce v těchto třídách:


- Základem metody je individuální přístup a respektování každého dítěte jako jedinečné
osobnosti.
 
- Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro samostatnou práci. Dítě si svobodně vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat. Dítě přebírá zodpovědnost za své učení.
 
- Díky možnosti vybírat si činnost je podporována schopnost se soustředit. Dítěti je poskytován dostatek času, aby práci samo dokončilo.
 
- Chyba je chápána jako naprosto přirozená věc. Je součástí řešení problémů a zdrojem nových poznatků. Dítě je vedeno k tomu, aby chybu samo našlo a opravilo, případně zjistilo nebo se dotázalo na její příčinu. Děti se tak učí reflexi a sebehodnocení. Mohou sledovat pokrok ve svém vzdělávání.
 
- Děti pracují v heterogenních skupinách. Tím se vytváří pozitivní vztahy mezi nimi, rozvíjí se schopnost komunikace, spolupráce a tolerování názoru jiných.
 
- Materiály a pomůcky jsou připravovány tak, aby dítě postupovalo od konkrétního k abstraktnímu a učilo se v souvislostech. Děti se učí vyhledávat informace, ty následně zpracovávat a prezentovat.
 
- Dítě má během dne možnost volného pohybu po prostoru za předpokladu, že dodržuje dohodnutá pravidla. Na vytváření pravidel se podílejí samy děti, čímž je pro ně jejich dodržování přirozenější.
 
- Děti jsou vedeny k práci v tichosti a ohleduplnosti vůči ostatním.
 
- Vyučování probíhá ve dvou výukových blocích, není rozděleno na jednotlivé vyučovací hodiny. Přestávku mezi bloky využíváme k pobytu venku.
 
- Učitel činnost koordinuje, je pomocníkem, organizátorem průběhu vyučování a pozorovatelem dění.
 

- Děti nejsou hodnoceny známkami, ale slovně. Hodnocení probíhá průběžně po celý rok. Rodiče jsou s výsledky svých dětí seznamováni prostřednictvím deníku žáka a portfolia na individuálních konzultacích a třídních schůzkách. V pololetí a na konci školního roku dostávají žáci vysvědčení formou slovního hodnocení. V případě potřeby (odchod do jiné třídy / školy) je možné hodnocení převést do stupnice známek.
 
- S pochvalou je zacházeno přiměřeně. Důraz je kladen na vnitřní motivaci dítěte, ne na uspokojování představ dospělých. Dítě má cítit sebeuspokojení z vlastní práce, proto se s pochvalou zachází přiměřeně tak, aby se dítě na ní nestalo závislé a nebyla pro něj hlavním důvodem pro dobrou práci.
 
- Na podporu tříd s prvky Montessori pedagogiky vznikl Spolek Montessori Újezd nad Lesy, z. s., který pomáhá třídám s materiálním zabezpečením.

 

 

Kontakt:
montessoripolesna@gmail.com
 

Více informací naleznete ve "Školním vzdělávacím programu pro třídy s prvky Montessori pedagogiky":

Školní vzdělávací program pro třídy s prvky Montessori pedagogiky (Velikost: 1.36 MB) 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.