Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Historie

Vloženo: 22.2.2016 | Autor: administrator | Zobrazeno: 11322x | Zatím neupraveno

Důležitá rozhodnutí o stavbě školy


V roce 1928 se v obci utvořil Společný výbor školní, který podal obci návrh pro postavení obecné školy v Újezdě nad Lesy. Návrh byl obecním zastupitelstvem schválen dne 8.8.1928. Za postavení nové školy se nejvíce angažoval zástupce starosty pan Kylar a předseda baráčnické obce pan Šuma. Pro schválení staveniště č.kat.514 na stavbu obecné školy konala se dne 13.2.1931 pochozí komise, která schválila staveništé jako způsobilé. V témže roce byla vypsána soutěž na stavbu obecné školy. Došlo celkem 10 návrhů v rozpětí 550 tis. až 922 tis.korun. Plány byly zaslány okresnímu výboru v Říčanech. V měsíci květnu 1931 byla však vypsána soutěž nová. Soutěže se zůčastnilo 35 projektantů. 


V roce 1932 schválilo obecní zastupitelstvo všemi hlasy, aby u Zemské banky v Praze byla uskutečněna zápůjčka 350 000 Kč na stavbu obecné školy za stanovených podmínek s umořovací lhůtou 40 let. Roční splátka této půjčky byla vypočtena na 20 545 Kč.


Dne 13.6.1933 byla zvolena první Místní školní rada. Obec schválila dne 20.11.1933 první školní rozpočet na rok 1934, který vykazuje potřebu 18 680 Kč. Obecní zastupitelstvo se plně připojilo k akci o založení Spolku přátel školy a plakátovalo svoje usnesení. Dne 19.2.1934 byl předložen plán na stavbu nové školy. Půdorys vykazuje 425 m2 zastavěné plochy.


Dne 16.4.1934 bylo jednáno o výsledku řízení na stavbu školy. Bylo podáno 14 nabídek. Vybrána byla firma Smrž a Herčík v Praze Smíchově, která nabídla provést stavbu školy za 321 346 Kč a domek pro školníka za 40 000 Kč. Ústřední topení bylo vybudováno v režii obce.

 

Položení základního kamene, začátek výuky a první školní léta

 

Dne 29.4.1934 se konala slavnostní akademie na počest kladení základního kamene ke stavbě nové obecné školy. 

Dne 30.4.1934 se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva. Do kovové skříňky, určené k uložení do základního kamene, byly vloženy mince a to: 5, 10, 20, 25, 50 haléřové, 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč a 20 Kč a pamětní list podepsaný nemocným starostou obce Antonínem Smolíkem a všemi členy obecního zastupitelstva.
Při slavnostní schůzi pronesl úřadující I. náměstek Jan Kylar: ,,Přejeme si, aby na věky bylo vzpomínáno jednomyslnosti a spolupráce všech občanů při budování naší prvé školy, bez rozdílu politického přesvědčení".
V den Svátku práce, dne 1.5.1934 se konala slavnost kladení základního kamene, která byla zahájena na staveništi v 9 hodin a 15 minut za účasti velkého množství občanů.

 

Náměstek starosty Jan Kylar poklepává na základní kámen 

Náměstek starosty Jan Kylar poklepává na základní kámen

 

Dne  9.9.1934  byla  školní  budova  hotova  a  postaven  školní  nábytek ve třídách. Budova dostala čp. 230. 
Ke vchodu do školy byl zřízen 3m široký a 53m dlouhý betonový chodník. Náklady na stavbu školní budovy byly 407 912 Kč, na domek pro školníka 41 286 Kč a na školní zařízení 34 622 Kč.

Prvním řídícím učitelem byl Eduard Štědrý a na škole tehdy učili: Josef Bluml, Marie Krátká, Olga Sommerová, faráři J.Petrhýl, L.Konařík a J.Myška.

Počet žáků na začátku školního roku 1934 /1935 byl 173 žáků ( 82 dívek, 91 chlapců ). 28.10.1934, v den vyhlášení samostatnosti, byla novostavba školy oficiálně otevřena a předána místní školní radě a učitelskému sboru.

Dne 4.11.1934 byla zahájena stravovací akce. Vařila se polévka pro 70 dětí. K ní se přidával krajíc chleba a v pátek moučník. Stravování dětí podporoval Spolek přátel školy, baráčníci, dobrovolníci z řad občanů a místní obchodníci, kteří dodávali naturálie. Ve vaření se střídaly místní dámy vždy po týdnu.
Na Vánoce 1934 věnovali mnozí občané a místní spolky finanční částky na zakoupení školních pomůcek a knih  do  žákovské  knihovny ,  chudčím dětem bylo poskytnuto šatstvo a obuv. V únoru 1935 zakoupila obec 
pro školu rozhlasové zařízení a pokračovala v nákupu školního nábytku.

V novém školním roce 1935/1936 se stal novým řídícím učitelem pan Josek Čáp, vynikající pedagog, autor několika pedagogických příruček. V roce 1937 byla prohlášena školou reformní I. stupně a byla zde otevřena pobočka I. ročníku úvalské měštanské školy.

Výnosem ze dne 10.6.1938 povolilo ministerstvo školství a národní osvěty zdejší obecnou školu nazývat Masarykova obecná škola. Došlo k výsadbě stromů a keřů a celkovému zkrášlení okolí školy ve stylu anglického parku.

 

Pohlednice školy 1938

 

V důsledku změn politických poměrů po Mnichovu 1938 nastalo stěhování českých obyvatel ze Sudet. To se projevilo zvýšením počtu žáků školy o 30 dětí.


28.10.1938  byl  slavnostně  odhalen v parku u školy pomník prvního prezidenta T.G.Masaryka. Byl postaven 
z  prostředků  obce.  Autorem  byl  újezdský  občan,  akademický sochař Bohumil Zvěřina.  Když musela být 
za okupace busta i s nápisem odstraněna, sochař Zvěřina ji ukryl a jako náhradu pořídil na podstavec sošku Amora.

 

Škola v době 2. světové války

Šest válečných let bylo těžkých i pro školní výuku: došlo k velmi častému střídání učitelů, zákazu shromažďování, zkreslování dějin, přibývalo hodin němčiny na úkor češtiny. Obětí nacismu byl pan učitel František Kotrba. Vyučoval na zdejší škole v letech 1937 – 1939. Zapojil se do ilegální organizace V boj, svůj život skončil dobrovolně 21.7.1942, jeho manželka zemřela v koncentračním táboře, děti Hana a Ladislav se v květnu 1945 vrátily z koncentračního tábora k dědečkovi do Dubče.
 
24.2.1945  zabrala  budovu  německá  pracovní  služba.  Vyučovalo  se  jednou  týdně  ve  čtvrtek v hostinci 
U Kunců a U Lněničků. V jarních měsících bylo započato s polodenním vyučováním. 23.4. bylo vyučování zastaveno v celém Protektorátu.
 
V pohnutých květnových dnech 1945 byla v místní škole zřízena improvizovaná nemocnice jako pobočka pražské Bulovky. Během 10 týdnů bylo ošetřeno a vyléčeno 115 barikádníků, pomoc byla poskytnuta 750 občanům.   24.5.  bylo   vyučování   opět   zahájeno  v  místních   hostincích.  9.6.  se  vyučování  přesunulo 
do uvolněné budovy měšťanské školy (dnes Místní  úřad). 19.7. byla žákům rozdána vysvědčení a tím byl ukončen náročný školní rok 1944/1945.
 
Dne 19.8.1945 se v obci konala národní pouť. Na budově školy se opět objevil nápis Masarykova obecná škola, s nadšením byl odhalen pomník prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a odhalena mohyla, která nesla nápis Obětem květnové revoluce. 31.8.1945 bylo zapsáno 29 žáků.
 
 
Znovuodhalení pomníku TGM 19.8.1945

 

Konec 40. let a 50. léta

 
Na obecnou školu se do školní služby vrátil pan řídící Josef Čáp. Po únoru 1948 došlo k vytvoření jednotné školy a ke změně názvů – obecná škola se začala nazývat národní, měšťanská škola střední. V roce 1950 byla újezdská střední škola vyhodnocena jako škola s nejlepším prospěchem v okrese Praha – sever.
 
Významnou  roli  sehrál  učitelský  sbor,  který  se  v  poválečných  letech stabilizoval. V roce 1946 nastoupil 
na měšťanskou školu pan učitel Stanislav Kraus s panem učitelem Ladislavem Polánkou a od roku 1949 s panem učitelem Václavem Potůčkem tvořili trojici učitelů, která působila na škole více než čtvrt století.
 
V 50. létech k nim přibyly další osobnosti, které zde dlouhá léta působily a ovlivnily alespoň dvě generace újezdských žáků: PhDr. Jaroslava Jirásková, Oluše Voráčková, Jiřina Ježková.
 
Alespoň na dvacet let se stabilizoval i učitelský sbor na národní škole. Byly to paní učitelky: Jiřina Dvořáková, Ludmila Pravdová, Hana Aulická, Jitka Dvorníkovová, Dobromila Čejková. Gertruda Mazáčová – Kupková. Některé paní učitelky vyučovaly v Újezdě nad Lesy více než 40 let. ( V 50. létech  je  úspěšnost  školy  posuzována  podle  výsledku  ve sběru odpadových surovin, bylin, účasti na brigádách v zemědělství, spoření, organizovanosti v pionýrské organizaci, odběru tisku, úspěšnosti v náboru povolání – horník/hutník:)
 
V roce 1949 nařídili komunisté pomník prezidenta Masaryka z parku odstranit a TGM se stěhuje do úkrytu podruhé, tentokráte na 50 let.
 

Školní budovy

 
Na počátku 50. let bylo nutné vyřešit lepší zázemí pro školní stravování. V průběhu existence školy se vařilo v různých provizoriích za pomoci obětavých maminek..
 
Za pana ředitele Josefa Houdka se podařilo prosadit výstavbu 3. školní budovy (dnes již zbourané), která byla postavena v akci Z během dvou let. Tato budova byla původně určena pro školní kuchyni a jídelnu, v  průběhu  stavby  došlo  ke  změně  projektu   a  budova  byla  postavena  jako  jednopatrová  s  místnostmi 
pro školní družinu.  Dopoledne  sloužily místnosti  v 1. patře jako učebny, odpoledne zde byla školní družina.
Na počátku 60. let se počet žáků pohyboval kolem 450 a tříd bylo 14 až 15.Přistoupilo se k nepopulárnímu směnnému vyučování jen pro 5. třídy.
 
Za paní ředitelky Marie Houdkové a poté ředitele Václava Navrátila Došlo ve školních budovách k výrazným změnám.  Ve  školním  roce 1961 – 1962  byla  vybudována  nová dílna v budově II. stupně (dnes sídlo MÚ), 
ve které dílenské práce vyučoval pan učitel Jiří Řehák do roku 1966.

 

Práce v dílnách s panem učitelem Jiřím Řehákem

 

Ve školním roce 1966 – 1967 byla provedena adaptace půdy v původní budově v parku. V nově vzniklých prostorách byla umístěna školní družina a část sloužila jako ubytovna pro mladé učitele.

 

Časem se začala projevovat nutnost modernizace školních budov. Školní budovy byly díky komisy výstavby MNV postupně rekonstruovány. V roce 1971 byla dokončena výstavba zahradního domku, který sloužil především pro výuku pěstitelských prací na školním pozemku.
V 70. a 80. létech nebylo možné umístit ve stávajících školních budovách I., II. a III. zvýšený počet žáků – dobudováním sídliště Rohožník výrazně přibylo dětí. Na školní učebny byly upraveny budovy v Lomecké (dnes knihovna) a Lišické (dnes policejní stanice) ulici. Komise výstavby prosadila výstavbu nové školní budovy pro II. stupeň základní školy v Polesné ulici 1690.
Po mnoha letech směnného vyučování byla v roce 1991 otevřena nová moderní šestnáctitřídní budova – prostorné učebny, odborné pracovny, kabinety, dílny, laboratoře, kinosál, knihovna, studovna, dvě tělocvičny, školní kuchyně a jídelna, rozsáhlý areál školního hřiště.
 

V roce 1990 se ke školní budově v parku slavnostně vrací pomník TGM.

 

V roce 2003 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce školní budovy I.stupně v parku. Přibyly další nové prostory - nová tělocvična, čítárna, školní jídelna, divadelní sál, jazykové učebny, byty pro učitele a školníka, peosrory pro školní družinu.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Popis jednotlivých cookies a další informace naleznete v Zásadách použití cookies
Zásady používání cookies
Tyto zásady, týkající se souborů cookies, Vám poskytují informace o tom, jak naše škola Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná využívá soubory cookies na svých webových stránkách.

Soubory cookies jsou datové informace ukládané do koncových zařízení subjektů údajů nebo sloužící k získání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních subjektů údajů ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Mohou obsahovat jedinečné identifikátory či jiné informace, které jsou osobními údaji ve smyslu Obecného nařízení (GDPR).

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz a fungování těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není dle výše uvedeného ustanovení § 89 zákona o elektronických komunikacích, potřeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit Váš souhlas, tyto webové stránky nevyužívají. Technické cookies používané na těchto webových stránkách:

PHPSESSID; cookie slouží k přihlašování administrátorů webu; expirace cookie je relace.


Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.

Cookie použité na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ohledně používání souborů cookies nás můžete kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: stastkova@zspolesna.czTyto Zásady používání cookies byly naposledy aktualizovány dne 20. 6. 2024.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.