Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Vzdělávací program ŠD


Motto: „Jsme pohodová družina plná her a dobrých kamarádů"

Vzdělávací program školní družiny při Masarykově základní škole, v ulici Polesná 1690, v Praze 9 – Újezdě nad Lesy

Osnova:

1. Identifikační údaje školy
2. Charakteristika zařízení
3. Cíle školní družiny
4. Formy vzdělávání
5. Popis materiálních podmínek
6. Popis personálních podmínek
7. Zpoplatnění školní družiny
8. BOZ
9. Podmínky pro přijímaní uchazečů
10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
11. Délka a časový plán vzdělávání
12. Klíčové kompetence


1. Identifikační údaje školy: Název – Masarykova základní škola, Polesná 1690, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČO :47608579, IZO: 600040593

2. Charakteristika zařízení: Školní družina tvoří jeden celek se školou, který je sestaven z 14 oddělení ŠD. Školní družinu navštěvují děti ve věkovém rozmezí 6 – 10 let, tedy 1. – 4. třída. Výjimečnost zařízení spočívá především v jeho příznivé poloze – bezprostřední blízkost lesa, v lokalitě na okraji Prahy. 

3. Cíle školní družiny: Hlavním dlouhodobým cílem školní družiny je vytvoření pohodového podnětného prostředí přiměřeného věkové kategorii dětí od šesti do desíti let. Snahou školní družiny je rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, výchova ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností, zvyšování sociálních kompetencí a osvojování společenských hodnot.

4. Formy vzdělávání: Vzdělávání v ŠD probíhá formou pravidelných, příležitostných a střídání organizovaných činností a spontánních aktivit.Základem veškerých činností ŠD je hra založená na vytváření zážitků účastníků, které rozšiřují vědomosti, dovednosti, navozují kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. Činnost ŠD respektuje základní pedagogické požadavky volného času, kterými je dobrovolnost, zajímavost, zájmovost a snaha o podpoření aktivity dětí.

5. Popis materiálních podmínek: školní družina je umístěna v jedenácti samostatných třídách a ve čtyřech třídách spolu s učebnou, třídy splňují hygienické potřeby a jsou vybaveny standardním vybavením. Předpokládá se postupné dovybavování tříd pro lepší vyžití dětí ve volném čase nejen z vlastních prostředků školy, ale i z poskytnutých ze sponzorských darů občanských sdružení a rodičů. Školní družina využívá k volnočasovým aktivitám společné prostory školy, především tělocvičnu, divadelní sál,dětská hřiště.Velký prostor pro hry a poznávání přírody poskytuje blízký les.

6. Popis personálních podmínek: Ve školní družině pracuje 12 plně kvalifikovaných vychovatelek a tři nekvalifikované vychovatelky. Každá kvalifikovaná vychovatelka má svoji specializaci – hudební, výtvarná a speciální pedagogika. Vychovatelky se rozšiřují své vědomosti formou vzdělávacích kurzů a samostudiem.

7. Zpoplatnění ŠD: Pobyt v ŠD je zpoplatněn dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb.

8. BOZ: Je zajištěna vytvářením bezpečného prostředí, které je dáno pevným režimem, stálým dozorem vychovatelky, zajištěním bezpečného prostředí při pobytu mimo svou třídu a budovu školy. Prevence úrazu je jednou z částí celoročního programu ŠD.

9. Podmínky přijímání uchazečů: O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Do školní družiny jsou přijaty všechny děti, které mají trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy.

10. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Dětem se speciálními potřebami je dle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců ŠD nabízí doplňkové aktivity a v oblastech jejich zájmu formou zájmových kroužků.

11. Délka a časový plán vzdělávaní: Provoz školní družiny ve školním roce probíhá denně od 6:15 hod. do 7:30 hod., dále od 11:25 do 17:30 hod. Program činností je plánován do tématických celků, jednotlivé části směřují k plnění klíčových kompetencí

12. Klíčové kompetence

a) kompetence k učení – žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby , umí kriticky zhodnotit své výkony,všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a dává je do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praxi a v dalším učení.

b) kompetence k řešení problémů – dítě si všímá dění a problémů, které ho motivují k řešení podobných situací, promýšlí a plánuje řešení problému, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, dovede se přizpůsobit změnám je flexibilní, učí se svá rozhodnutí obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavé. 

c) komunikativní kompetence – dítě ovládá řeč a mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit svůj vlastní názor, komunikuje bez ostychu se svými vrstevníky a s dospělými, účinně se zapojuje do diskuse , umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity k sobě samému a ke svému okolí řečí, gestem i písemně.Využívá komunikativní prostředky, z informací si vybírá.Komunikuje kultivovaně.

d) sociální a interpersonální kompetence – dítě se učí plánovat,organizovat, řídit a hodnotit, k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, uvědomuje si že zodpovídá za své činnosti , rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na utváření příjemné atmosféry v oddělení, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je solidární.

e) občanské kompetence – dítě si uvědomuje svá práva i práva jiných, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dovede se jim bránit, dbá na osobní zdraví své i jiných, respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí.Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí.

f) kompetence k trávení volného času – dítě umí trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času 


Ukázka tématických celků pro školní rok

Jsme pohodová družina plná her a dobrých kamarádů…

Jsme pohodová škola
1. Procházíme budovou školy a seznamujeme se s prostory naší školy. 
2. Zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje.
3. Díváme se, co je na naší škole hezké, co by se dalo vylepšit, kreslíme svoje dojmy.
4. Zdobíme svoji třídu, stanovujeme pravidla společného soužití, navrhujeme logo oddělení, vzájemně poznáváme své kamarády a dospělé. 
5. Seznamujeme se s okolím školy formou tradiční orientační hry. 
6. Ujasňujeme si základní hygienická pravidla a zásady správného stolování v jídelně.
7. „Cestička do školy známě se vine……“, povídáme si o cestě do školy a domů, povídáme si o dopravních prostředcích, bezpečnosti v dopravě a nutnosti dodržování pravidel silničního provozu i v běžném životě.
8. „Jsme jedna rodina- školní družina…..!, celodružinová kulturní akce dětí a jejich rodinných příslušníků 

Co už umíme
1. Co se dozvíme o přírodě v okolí školy.
2. Vyrábíme z materiálů, které nám příroda nabízí.
3. Besedujeme o přírodě o její floře a fauně.
4. Nabyté vědomosti procvičujeme a rozšiřujeme formou svých vlastních her.
5. Dny všední a sváteční……, povídáme si o adventním čase, vyrábíme vánoční dárky, které vystavíme při Dni otevřených dveří 
6. Připravujeme si koledy na společné tradiční zpívání pro rodiče
7. Všímáme si vánoční atmosféry a vánoční výzdoby v našem městě.
8. Jedeme na společný vánoční výlet.

Buď mým dobrým kamarádem
1. Hrajeme si scénky,( čím nám kamarádi dělají radost). 
2. Uvědomujeme si dobré a špatné vlastnosti naše i druhých formou her a besed, jakých vlastností si vážíme na druhých.
3. Kreslíme portréty našich kamarádů a vytváříme tablo našeho oddělení.
4. Učíme se toleranci a pořádku 
5. Hledáme v okolí věci, které můžeme pochválit, vymýšlíme situace, kdy děti našeho věku mohou pomoci. Uvědomíme si důležitost kladného vztahu ke spolužákům, k dospělým a ke společenským hodnotám.
6. Přemýšlíme o vandalismu, zkoušíme opravit poničené věci – hračky, uvědomujeme si důležitost pořádku a zvládání sebeobslužných činností.
7. Nejsme všichni stejní… uvědomujeme si rozdílnost lidí, vyprávíme si o psychicky a fyzicky znevýhodněných osobách formou her a pokoušíme se vžít do jejich situace-uspořádáme paraolympiádu v tělocvičně.
8. Besedujeme o různém postavení dětí ve světě, o rasismu a vzájemné toleranci, naučíme se hru dětí z jiných kontinentů, zapojíme se do akce škola pro UNICEF.
9. Formou osobnostně sociálních her provádíme prevenci šikany.

Vítáme jaro
1. pozorujeme změny v přírodě, na vycházkách do lesa, parků a ulic města.
2. Hledáme jarní tématiku v dětské literatuře a v poezii, naučíme se básničku o jaru a výtvarně ji ztvárníme,
3. Zaměříme se na autory a ilustrátory dětských knížek a navštívíme knihovnu. Děti si udělají besídku o nejoblíbenějších dětských postavách.
4. navštívíme divadelní představení, vyprávíme si o nejoblíbenějších literárních, divadelních, filmových pohádkových postavách, vyzkoušíme si zahrát divadelní představení 
5. Do programu zařadíme poslech pohádek na CD a jejich sledování na DVD. 
6. Zapojíme se do akcí pořádanými občanskými organizacemi, které fungují na území Újezda nad Lesy.
7. Seznámíme s národnostními a místními zvyky spojenými s jarem.
8. Vyzdobíme si třídu a prostory školy, malujeme kraslice a vytváříme další výrobky s velikonoční tématikou.
9. Uspořádáme velikonoční diskotéku v maskách na dvoře školy.

Příroda kolem nás
1. pozorujeme přírodu na vycházkách, upevníme si pravidla chování k přírodě a uvědomíme si důležitost ochrany přírody. 
2. Besedujeme o tzv. černých skládkách a znečišťování přírody.
3. Zaměříme se na propagaci třídění odpadů, navštívíme sběrná místa, pozveme mezi nás pracovníka firmy EKOSPOL ke společné besedě.
4. Využijeme přírodních podmínek ke sportování a povídáme si o zdravém životním stylu.
5. Připravíme hry pro naše společné sportovní odpoledne.
6. Uspořádáme besedu o nejoblíbenějších sportovcích a setkání s nimi pozváním k nám do ŠD.
7. Vyprávíme o volnočasových aktivitách a o prevenci úrazů. Formou scének si procvičíme poskytování první pomoci.
8. Oslavíme dětský den společnou akcí s rodiči.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.