Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

 

 

 

Mapa webu

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 10844x
Školní psychologové si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie. V dnešní době například na téma, jak v sobě zvládat současnou náročnou situaci. Můžete jim taky napsat a chatovat či si zavolat přes messenger.

https://www.facebook.com/psychologovezspolesna 

 

Metody učení s průvodním slovem školní psycholožky Johany Rosendorfové

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1519&ref=blog

 

Další tipy k učení od školní psycholožky Míši Kasalické

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1533&ref=blog

 

Školní psycholožky zavedly schránku důvěry on-line 

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1543&ref=blog

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová

psycholog, vedoucí ŠPP

 

 

Třídy 1.-3.

 

Staroklánovická 230

ÚT 8:00 – 12:00

ST 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
   

 

Bc. Johana Rosendorfová

psycholog

 

Třídy 4. – 6.

Polesná 1690

PO 8:00 - 12:00

ÚT 8:00 - 12:00

ST 8:30 – 12:30

rosendorfova@zspolesna.cz

 

281 011 533

 

Vystudovala jsem bakalářský program jednooborové psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a v současnosti dokončuji magisterské studium psychologie na Pedf Univerzity Karlovy v Praze. Několik let jsem působila v USA v soudních řízeních jako terénní pracovní pro děti zanedbávané, zneužívané a týrané. Absolvovala jsem rozsáhlou stáž v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9 a asistovala v základní speciální škole Roosveltova, která se věnuje mimo jiné vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Dále jsem praktikovala na mnoha menších stážích na poradenských i klinických pracovištích pečujících o dětské i dospělé klienty. Například v Dětské psychiatrické nemocnici Louny, ve Středisku výchovné péče Klíčov, v Pedagogicko- psychologické poradně Praha- východ, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, v psychologické ambulanci v Mostě a Rychnově nad Kněžnou, u paliativní jednotky ve VFN v Praze.

 

Vzdělání:

 • Psychologie Pedf UK

 

Další vzdělávání:

 • Započatý výcvik v Somatickém koučování (Adéla Barešová, Ondřej Charvát, Gabrielle
 • Hoppe, ICF)
 • Započatý kurz Psycholog ve zdravotnictví
 • Diagnostika třídních kolektivů- dotazník B3 a B4
 • Biosyntéza pro učitele a školní psychology (ČIB):
 •   Sebeuvědomění, sebepodpora a sebepéče pedagoga
 •   Akutní, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat
 •   Energie dítěte: zdravá pulzace a disbalance
 • Práce se sny (ČIB)
 • Kazuistická supervize (ČIB)
 • Důvěra ve změnu- Trauma v kontextu biosyntézy (ČIB)
 • Setkání s biosyntézou (ČIB)
 • V individuálním vedení biosyntetickou metodou
 • Výcvik pro Court Appointed Special Advocate (CASA, Wisconsin)
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.

Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina- Basic

 

Zájmy:

Bytí v přírodě, zahrada, rodina, přátelé, rádio Vltava, nohejbal, jazz a barokní hudba,

výstavní síň Rudolfinum, próza a poesie, detektivky…

 

 

Mgr. Marek Ochaba

psycholog

 

Třídy 7. – 9.

Polesná 1690

ST 8:00 - 12:00

ČT 8:00 - 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

ochaba@zspolesna.cz

 

281 011 533

 

Jsem absolventem jednooborové psychologie na Trnavské univerzitě a v posledních letech jsem se věnoval zejména práci s komunitou. Jsou mi blízké principy tzv. efektivní výchovy a modely, kde jsou děti – v rámci možností – brány na partnerské úrovni, založené na budování samostatnosti, svobody a zodpovědnosti. Pracoval jsem jako psycholog na internetové poradně pro mladé lidi (11–20 let), ale mám taky dlouhodobé zkušenosti s doučováním mladších i starších dětí a dospělých. V oblasti výzkumu jsem se zaměřoval na optimální fungovaní mládeže. Práce psychologa na Masarykově ZŠ v Újezdu nad Lesy je mojí první zkušeností na pozici školního psychologa.

 

Další vzdělání:

 • Socioterapeutické encounterové skupiny
 • Psychologická a sociální pomoc v krizových situacích prostřednictvím internetu
 • Setkání s gestalt terapií
 • Psychologické posuzování věrohodnosti
 • Lídrovství a projektový management
 • Montessori metoda a její využití v psychologii

 

Zájmy:

pobyty v přírodě, vzdělávaní, koncerty, práce s komunitou, společenská a ekologická témata

 

Mgr. Marie Srchová

vedoucí asistentů pedagogů, speciální pedagog pro 1.- 4. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Během studia speciální pedagogiky, jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i se žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během dalšího studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pro získání rozšíření odborné kvalifikace spec. pedagoga a pro získání možnosti odborné diagnostiky, jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga u žáků s SPU, zejména u žáků s poruchami čtení a psaní na 1. stupni běžné ZŠ. V současnosti si dále rozšiřuji své vzdělání magisterským studiem Pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlova.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc
 • Pedagogika FF UK


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Metoda dobrého startu - prevence poruch učení
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

 

Bc. Klára Tvrzová 

speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně, koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem 


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 281 011 513 tvrzova@zspolesna.cz


Speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, metodická podpora a poradenství pro žáky s OMJ


Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Patnáct let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince jako speciální pedagog a odborný vychovatel.


Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, sport a cestování.

 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem
 • Kurz odborné způsobilosti k péči o děti do zahájení školní docházky
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování
 • Stavební kameny výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
 • Započaté studium navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika – poradenství

 

 

Mgr. Jana Čížová 

Školní speciální pedagog  pro žáky s podpůrnými opatřeními 1. stupně

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy cizova@zspolesna.cz

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci obor Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči se státní zkouškou z logopedie, somatopedie a psychopedie. V diplomové práci jsem se zabývala Psychickou deprivací dětí v dětských domovech. Pracovala jsem jako učitelka ve Zvlášní škole, učila jsem také ve vyrovnávací třídě na ZŠ, pracovala jako speciální pedagog – diagnostika a reedukace dětí se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). V posledních letech jsem učila na ZŠ.

 

Mezi mé zájmy patří fotografování a cestování. 

 

Další vzdělávání:

 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • Speciálně pedagogická diagnostika dětí se specifickými poruchami učení (Dr. Žlab)
 • Kurz prezentačních dovedností
 • Kurz Nová škola
 • Nápady a tipy pro práci pedagoga ve třídě
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
 • SPU a jejich náprava
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.

 

 

Mgr. Marcela Coufalová

výchovný poradce Staroklánovická

Telefon

281 045 318

E-mail

coufalova@zspolesna.cz

 

Mgr. Hana Cermonová

výchovný poradce Polesná

telefon

281 011 545

e-mail

cermonova@zspolesna.cz

 

Mgr. Daniela Janoušová

školní metodik prevence 1. stupeň

telefon

281 045 346

e-mail

janousova@zspolesna.cz

 

 

Mgr. Kateřina Polanská

školní metodik prevence 2. stupeň

telefon

281 011 524

e-mail

polanskak@zspolesna.cz

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.