Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 9827x
Školní psychologové si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie. V dnešní době například na téma, jak v sobě zvládat současnou náročnou situaci. Můžete jim taky napsat a chatovat či si zavolat přes messenger.

https://www.facebook.com/psychologovezspolesna 

 

Metody učení s průvodním slovem školní psycholožky Johany Rosendorfové

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1519&ref=blog

 

Další tipy k učení od školní psycholožky Míši Kasalické

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1533&ref=blog

 

Školní psycholožky zavedly schránku důvěry on-line 

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=1543&ref=blog

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová

psycholog, vedoucí ŠPP

 

 

Třídy 1.-3.

 

Staroklánovická 230

ÚT 8:00 – 12:00

ST 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
   

 

Bc. Johana Rosendorfová

psycholog

 

Třídy 4. – 6.

Polesná 1690

PO 8:00 - 12:00

ÚT 8:00 - 12:00

ST 8:30 – 12:30

rosendorfova@zspolesna.cz

 

281 011 533

 

Vystudovala jsem bakalářský program jednooborové psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a v současnosti dokončuji magisterské studium psychologie na Pedf Univerzity Karlovy v Praze. Několik let jsem působila v USA v soudních řízeních jako terénní pracovní pro děti zanedbávané, zneužívané a týrané. Absolvovala jsem rozsáhlou stáž v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9 a asistovala v základní speciální škole Roosveltova, která se věnuje mimo jiné vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra. Dále jsem praktikovala na mnoha menších stážích na poradenských i klinických pracovištích pečujících o dětské i dospělé klienty. Například v Dětské psychiatrické nemocnici Louny, ve Středisku výchovné péče Klíčov, v Pedagogicko- psychologické poradně Praha- východ, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, v psychologické ambulanci v Mostě a Rychnově nad Kněžnou, u paliativní jednotky ve VFN v Praze.

 

Vzdělání:

 • Psychologie Pedf UK

 

Další vzdělávání:

 • Započatý výcvik v Somatickém koučování (Adéla Barešová, Ondřej Charvát, Gabrielle
 • Hoppe, ICF)
 • Započatý kurz Psycholog ve zdravotnictví
 • Diagnostika třídních kolektivů- dotazník B3 a B4
 • Biosyntéza pro učitele a školní psychology (ČIB):
 •   Sebeuvědomění, sebepodpora a sebepéče pedagoga
 •   Akutní, stresové a krizové situace ve škole a jak je zvládat
 •   Energie dítěte: zdravá pulzace a disbalance
 • Práce se sny (ČIB)
 • Kazuistická supervize (ČIB)
 • Důvěra ve změnu- Trauma v kontextu biosyntézy (ČIB)
 • Setkání s biosyntézou (ČIB)
 • V individuálním vedení biosyntetickou metodou
 • Výcvik pro Court Appointed Special Advocate (CASA, Wisconsin)
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina- Basic

 

Zájmy:

Bytí v přírodě, zahrada, rodina, přátelé, rádio Vltava, nohejbal, jazz a barokní hudba,

výstavní síň Rudolfinum, próza a poesie, detektivky…

 

 

Mgr. Michaela Kasalická

 psycholog

 

 

Třídy 7.- 9.

Polesná 1690

ST  7:30-11:30

ČT  7:30-11:30

PÁ  7:30-11:30

kasalicka@zspolesna.cz

 281 011 533

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia jsem absolvovala zahraniční studijní pobyty ve Španělsku a v Německu. Během své dosavadní praxe jsem mimo jiné doučovala a poskytovala psychosociální podporu dětem ze znevýhodněných rodin v rámci projektu „Kámoš“ Barevného světa dětí. Dále jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit (logopedická školka Julinka, Rytmus, DDM Nýrsko) a vedoucí na příměstských dětských táborech (DDM Nýrsko). V pražském ABA centru jsem pracovala s dětmi s neurovývojovými poruchami (především s dětmi s poruchami autistického spektra) metodou aplikované behaviorální analýzy. Zúčastnila jsem se integračních víkendů občanského sdružení pro hipoterapii Caballinus. Pozici školní psycholožky jsem si poprvé vyzkoušela v International Montessori School of Prague. V současné době pracuji druhým rokem jako školní psycholožka zde v ZŠ Polesná a šestým rokem jako učitelka v MŠ a LMŠ Velíček.

Ve svém volném čase ráda cestuji, pohybuji se v přírodě a na horách (pešky, na lyžích, na kole, na laně), čtu a trávím čas s přáteli a rodinou.

 

 

Vzdělání:

 • Psychologie, FF UK

 

Další vzdělání:

 • Započatý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 • Kompletní krizová intervence
 • Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
 • Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo
 • Kurz první pomoci
 • Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní vzdělávání
 • Použití "Heroic Imagination Project" v práci s dětmi: Růstové myšlení a efekt
 • Diagnostika vztahů ve třídě (B-3 a B-4)
 • Intervence ve školní třídě

 

Mgr. Marie Srchová

vedoucí asistentů pedagogů, speciální pedagog pro 1.- 4. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Vždy mě práce s dětmi velmi bavila a po skončení mateřské dovolené jsem se definitivně rozhodla pro práci s dětmi. V dalších letech, během studia speciální pedagogiky, jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté a cenné zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i s žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během dalšího studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pro získání rozšíření odborné kvalifikace spec. pedagoga a pro získání možnosti odborné diagnostiky, jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště a na žáky s SPU v běžné základní škole. Velmi ráda se vzdělávám a účastním seminářů a kurzů, kde si obohacuji své poznatky a znalosti.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Využití relaxačních technik při práci s ADHD, ADD

 

Bc. Klára Tvrzová 

speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrnými opatřeními 2.- 4. stupně, koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem 


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy tvrzova@zspolesna.cz


Speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, metodická podpora a poradenství pro žáky s OMJ


Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Patnáct let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince jako speciální pedagog a odborný vychovatel.


Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, sport a cestování.

 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem
 • Kurz odborné způsobilosti k péči o děti do zahájení školní docházky
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování
 • Stavební kameny výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření
 • Započaté studium navazujícího magisterského programu Speciální pedagogika – poradenství

 

 

Mgr. Marie Gregorová

speciální pedagog pro žáky s podpůrnými opatřeními 1.stupně

 

Konzultační hodiny dle předchozí domluvy.

Kontakty: tel. 281 045 357, mail: gregorova@zspolesna.cz

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství dětí vyžadující zvláštní péči se státní zkouškou z logopedie, somatopedie a psychopedie. Během studia jsem pracovala s dětmi v Jedličkově ústavu a absolvovala kurz prostorové orientace pro nevidomé. V diplomové práci jsem se zabývala pohybovou výchovou dětí s dětskou mozkovou obrnou. Pracovala jsem jako vychovatelka v domově mládeže pro studenty se zrakovým postižením a nevidomé, učila ve vyrovnávací třídě na ZŠ, pracovala jako speciální pedagog a logoped v Centru pro dítě a rodinu, kde jsem se specializovala na diagnostiku a reedukaci dětí se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). V poslední době jsem pracovala jako odborný konzultant při nastavení diabetických pacientů na inzulínovou pumpu a jako koordinátor pomoci v krizových situacích pro diabetiky.

Mám dospělého syna, volný čas trávím nejraději v přírodě na chatě.

 

Další vzdělávání:

 • Kurz prostorové orientace pro nevidomé a slabozraké (Mgr. P. Wiener)
 • Stáž na oddělení rehabilitace polikliniky Karlovo náměstí, Praha 2 (metoda reflexní lokomoce prof. Vojty)
 • Speciálně pedagogická diagnostika dětí se specifickými poruchami učení (Dr. Žlab)
 • Kurz komunikace po telefonu a zvládání stresu v krizových situacích
 • Kurz prezentačních dovedností
 • Přednášky a kongresy v rámci průběžného profesního vzdělávání v diabetologii

 

 

Mgr. Marcela Coufalová

výchovný poradce Staroklánovická

Telefon

281 045 318

E-mail

coufalova@zspolesna.cz

 

Mgr. Libor Skala

výchovný poradce Polesná

telefon

281 011 512

e-mail

skala@zspolesna.cz

 

Mgr. Daniela Janoušová

školní metodik prevence 1. stupeň

telefon

281 045 346

e-mail

janousova@zspolesna.cz

 

 

Mgr. Kateřina Polanská

školní metodik prevence 2. stupeň

telefon

281 011 542

e-mail

polanskak@zspolesna.cz