Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Montessori

Vloženo: 1.9.2021

Třídy s prvky Montessori pedagogiky ve školním roce 2021/2022
 
Ve školním roce 2021/2022 probíhá v naší základní škole výuka s prvky Montessori
pedagogiky ve dvou smíšených třídách tzv. PRVNÍHO TROJROČÍ, označených M1A a
M1B a v jedné třídě tzv. DRUHÉHO TROJROČÍ označené M2A. V každé třídě prvního
trojročí jsou zastoupeni žáci prvního, druhého a třetího ročníku. Třídu druhého trojročí tvoří
tento školní rok žáci čtvrtého ročníku. Třídu M1A vede paní učitelka Mgr. Martina
Lehoučková, třídu M1B Mgr. Monika Báčová a třídu M2A Mgr. Václava Valentová.
Matematiku v druhém trojročí vede Mgr. Blanka Litov Černá. Anglický jazyk ve všech
třídách s prvky Montessori pedagogiky vede Martina Holubová, BBS. Společně s nimi se o
žáky starají asistentky pedagoga paní Ivana Němečková, Ing. Petra Mužíková Šimonová a
Ing. Iva Mociková.


 
Principy práce v těchto třídách:


- Základem metody je individuální přístup a respektování každého dítěte jako jedinečné
osobnosti.
 
- Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro
samostatnou práci. Dítě si svobodně vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat. Dítě přebírá
zodpovědnost za své učení.
 
- Díky možnosti vybírat si činnost je podporována schopnost se soustředit. Dítěti je
poskytován dostatek času, aby práci samo dokončilo.
 
- Chyba je chápána jako naprosto přirozená věc. Je součástí řešení problémů a zdrojem
nových poznatků. Dítě je vedeno k tomu, aby chybu samo našlo a opravilo, případně zjistilo
nebo se dotázalo na její příčinu. Děti se tak učí reflexi a sebehodnocení. Mohou sledovat
pokrok ve svém vzdělávání.
 
- Děti pracují v heterogenních skupinách. Tím se vytváří pozitivní vztahy mezi nimi, rozvíjí
se schopnost komunikace, spolupráce a tolerování názoru jiných.
 
- Materiály a pomůcky jsou připravovány tak, aby dítě postupovalo od konkrétního k
abstraktnímu a učilo se v souvislostech. Děti se učí vyhledávat informace, ty následně
zpracovávat a prezentovat.
 
- Dítě má během dne možnost volného pohybu po prostoru za předpokladu, že dodržuje
dohodnutá pravidla. Na vytváření pravidel se podílejí samy děti, čímž je pro ně jejich
dodržování přirozenější.
 
- Děti jsou vedeny k práci v tichosti a ohleduplnosti vůči ostatním.
 
- Vyučování probíhá ve dvou výukových blocích, není rozděleno na jednotlivé vyučovací
hodiny. Přestávku mezi bloky využíváme k pobytu venku.
 
- Učitel činnost koordinuje, je pomocníkem, organizátorem průběhu vyučování
a pozorovatelem dění.
 

- Děti nejsou hodnoceny známkami, ale slovně. Hodnocení probíhá průběžně po celý rok.
Rodiče jsou s výsledky svých dětí seznamováni prostřednictvím deníku žáka a portfolia na
individuálních konzultacích a třídních schůzkách. V pololetí a na konci školního roku
dostávají žáci vysvědčení formou slovního hodnocení. V případě potřeby (odchod do jiné
třídy / školy) je možné hodnocení převést do stupnice známek.
 
- S pochvalou je zacházeno přiměřeně. Důraz je kladen na vnitřní motivaci dítěte, ne na
uspokojování představ dospělých. Dítě má cítit sebeuspokojení z vlastní práce, proto se s
pochvalou zachází přiměřeně tak, aby se dítě na ní nestalo závislé a nebyla pro něj hlavním
důvodem pro dobrou práci.
 
- Na podporu tříd s prvky Montessori pedagogiky vznikl Spolek Montessori Újezd nad Lesy,
z. s., který pomáhá třídám s materiálním zabezpečením.

 

 

Kontakt:
montessoripolesna@gmail.com
 

Více informací naleznete ve "Školním vzdělávacím programu pro třídy s prvky Montessori pedagogiky":

Školní vzdělávací program pro třídy s prvky Montessori pedagogiky (Velikost: 1.36 MB) 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.