Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Montessori

Vloženo: 30.8.2019 | Zobrazeno: 1901x

Třídy s prvky Montessori pedagogiky ve školním roce 2020/2021

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhá v naší základní škole výuka s prvky Montessori pedagogiky ve dvou smíšených třídách, tzv. TROJROČÍCH označených MA a MB. V každé třídě jsou zastoupeni žáci prvního, druhého a třetího ročníku. Třídu MA vede paní učitelka Mgr. Martina Lehoučková a třídu MB Mgr. Jitka Tmějová. Společně s nimi se o žáky starají asistentky pedagoga paní Ivana Němečková a Martina Holubová, BBS.

 

Principy práce v těchto třídách:

- Základem metody je individuální přístup a respektování každého dítěte jako jedinečné osobnosti.

 

- Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro samostatnou práci. Dítě si svobodně vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat. Dítě přebírá zodpovědnost za své učení.

 

- Díky možnosti vybírat si činnost je podporována schopnost se soustředit. Dítěti je poskytován dostatek času, aby práci samo dokončilo.

 

- Chyba je chápána jako naprosto přirozená věc. Je součástí řešení problémů a zdrojem nových poznatků. Dítě je vedeno k tomu, aby chybu samo našlo a opravilo, případně zjistilo nebo se dotázalo na její příčinu. Děti se tak učí reflexi a sebehodnocení. Mohou sledovat pokrok ve svém vzdělávání.

 

- Děti pracují v heterogenních skupinách. Tím se vytváří pozitivní vztahy mezi nimi, rozvíjí se schopnost komunikace, spolupráce a tolerování názoru jiných.

 

- Materiály a pomůcky jsou připravovány tak, aby dítě postupovalo od konkrétního k abstraktnímu a učilo se v souvislostech. Děti se učí vyhledávat informace, ty následně zpracovávat a prezentovat.

 

- Dítě má během dne možnost volného pohybu po prostoru za předpokladu, že dodržuje dohodnutá pravidla. Na vytváření pravidel se podílejí samy děti, čímž je pro ně jejich dodržování přirozenější.

 

- Děti jsou vedeny k práci v tichosti a ohleduplnosti vůči ostatním.

 

- Vyučování probíhá ve dvou výukových blocích, není rozděleno na jednotlivé vyučovací hodiny. Přestávku mezi bloky využíváme k pobytu venku.

 

- Učitel činnost koordinuje, je pomocníkem, organizátorem průběhu vyučování a pozorovatelem dění.

 

- Děti nejsou hodnoceny známkami, ale slovně. Hodnocení probíhá průběžně po celý rok. Rodiče jsou s výsledky svých dětí seznamováni prostřednictvím deníku žáka a portfolia na individuálních konzultacích a třídních schůzkách. V pololetí a na konci školního roku dostávají žáci vysvědčení formou slovního hodnocení. V případě potřeby (odchod do jiné třídy / školy) je možné hodnocení převést do stupnice známek.

 

- S pochvalou je zacházeno přiměřeně. Důraz je kladen na vnitřní motivaci dítěte, ne na uspokojování představ dospělých. Dítě má cítit sebeuspokojení z vlastní práce, proto se s pochvalou zachází přiměřeně tak, aby se dítě na ní nestalo závislé a nebyla pro něj hlavním důvodem pro dobrou práci.

 

- Na podporu tříd s prvky Montessori pedagogiky vznikl v minulém školním roce Spolek Montessori Újezd nad Lesy, z. s., který pomáhá třídám s materiálním zabezpečením.

 

Více informací naleznete ve "Školním vzdělávacím programu pro třídy s prvky Montessori pedagogiky:

Školní vzdělávací program pro třídy s prvky Montessori pedagogiky (Velikost: 1.36 MB)

 

Pro rozšíření tohoto programu do 4. a 5 ročníku hledáme na příští školní rok nadšeného kolegu / kolegyni.